Rýchle hľadanie

Reklamačný poriadok

CHYBA: Database is now readonly

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vydáva pre účely vybavovania práv z odpovednosti za vady zo vzťahov medzi spoločnosťou Motopoint SK, s.r.o., Kálamána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „Spoločnosť MOTOPOINT SK“) a jej kupujúcimi.
Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti Motopoint SK, s.r.o. (ďalej len VOP) v platnom znení.
I. Uvedené pojmy
 1. Odberateľom sa rozumie kupujúci v zmysle VOP.

 2. Zodpovednosť za vady sa rozumie:
  a) odpovednosť za množstvo dodaného tovaru
  b) odpovednosť za kvalitu dodaného tovaru

 3. Reklamácia je jednostranný písomný právny úkon odberateľa smerujúci k uplatneniu práv zodpovednosti Spoločnosti MOTOPOINT SK za vady.

 4. Prevzatím tovaru je okamžik potvrdenia dodacieho listu, prípadne prepravného listu odberateľom. Potvrdením odberateľ potvrdzuje zhodu počtu balíkov prípadne výrobkov s číslami uvedenými v príslušných dodacích listoch.

 5. Reklamačným listom sa rozumie dokument vydávaný Spoločnosťou MOTOPOINT SK.

 6. Vadami zjavnými pri prebratí (ďalej len „zjavné vady“) sa rozumie:
  a) vada množstva, ktorou je rozpor mezi množstvom tovaru uvedeným na dodacom liste a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámeny názvov
  b) vada množstva, ktorou je rozpor medzi množstvom balíkov uvedeným na doklade dopravcu a počtom balíkov skutočne prevzatých.
  Vadami podľa písmen a) a b) nie je rozpor medzi množstvom tovaru dodaným a objednaným, pokiaľ nebol zistený rozpor v týchto ustanoveniach uvedený. V takom prípade sa plnenie Spoločnosti MOTOPOINT SK považuje za čiastkové.

 7. Vadami skrytými sú aj iné vady než vady zjavné, to je vady, ktoré v okamihu prevzatia nesporne existovaly, avšak odberateľ ich nemohol zistiť ani vynaložením všetkého úsilia.
II.Zodpovednosť za vady
 1. Spoločnost MOTOPOINT SK zodpovedá za množstvo a kvalitu tovaru, teda za to, že tovar je čo do množstva a kvality totožný s tovarom, který odbarateľ objednal.

 2. Práva zo zodpovednosti za vady uplatňuje odberateľ reklamáciou.

 3. Odberateľ musí prijať reklamáciu bez odkladu po tom, čo vadu zistí, pokiaľ nieje ďalej stanovené inak.
III. Zjavné vady
 1. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovar prehliadnuť k odhaleniu zjavných závad. Pokiaľ je odberateľovi doručené také množstvo tovaru, že je pre neho neúmerne náročné previesť kontrolu celého plnenia, je povinný previesť štatistickú kontrolu tovaru. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10% prevzatého tovaru (štatisticka vzorka). Prevedením štatistickej kontroly je prevedená kontrola celého množstva.
  Ak obsahuje štatistická vzorka viac ako 50% výrobkov so zjavnými vadami, je odberateľ oprávnený s dodávkou naložiť tak, ako by bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa pozdejšie reklamácie presahujúce 50% množstva dodaného tovaru neuznáva. Rovnako tak sa neuznáva na reklamáciu tovar v množstve nad 10% dodaného objemu, pokiaľ odberateľ pri prevzatí a prevedení štatistickej vzorky neuviedol vady tovaru v množstve presahujúcom túto hodnotu.

 2. Pre uplatnenie práv zo zjavných závad je odberateľ povinný reklamáciu riadne a nejpozdejšie do 7 dňov od prevzatia tovaru doručiť Spoločnosti MOTOPOINT SK. Riadnym doručením sa rozumie telefonické, faxové alebo elektronické oznámenie (pre posúdenie včasnosti reklamácie je rozhodujíce doručenie reklamácie na prístroj Spoločnosti MOTOPOINT SK ), jej obsahom musí byť:
  a) Číslo dodacieho listu
  b) Katalogové (ceníkové) číslo chýbajúceho produktu
  c) Množstvo chýbajúceho produktu

 3. Reklamácia se vybavuje podľa možností Spoločnosti MOTOPOINT SK poskytnutím nového zodpovedajúceho plnenia alebo dobropisovaním ceny nedodaného tovaru.

 4. Pokiaľ Spoločnosť MOTOPOINT SK poskytla odberateľovi náhradné plnenie a len potom vyšly najavo skutočnosti, pre ktoré by nemohla byť reklamácia uznaná, prevedie dodatočné vyúčtovanie kúpnej ceny náhradného plnenia.
IV. Skryté vady
 1. Odberateľ zapisuje skryté vady do reklamačného listu, ktorý musí obsahovať:
  a) označenie odberateľa
  b) označenie vadného výrobku s uvedením katalógového čísla a názvu titulu
  c) označenie množstva vadného výrobku
  d) popis vady alebo zpôsobu, ktorým sa vada prejevuje
  e) meno, adresu a podpis kupujúceho, ktorý reklamáciu uplatnil
  f) dátum predaja reklamovaného výrobku
  g) dátum reklamácie
  h) podpis odbarateľa

 2. Reklamácia skrytých závad vybavujú zástupcovia Spoločnosti MOTOPOINT SK prevzatím riadne vyplneného reklamačného listu.

 3. Skryté závady sa vybavujú zásadne poskytnutím dobropisu, alebo náhradným plnením.
V. Spoločné ustanovenia
 1. Predpokladom vybavenia reklamácie je uznanie reklamácie Společnosťou MOTOPOINT SK. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, okamih poskytnutia náhradného plnenia je tiež okamih uznania reklamácie.

 2. Spoločnosť MOTOPOINT SK neuzná reklamáciu
  a) ktorá nebola prevedená včas
  b) ktorá je prevedená o vade, ktorá nepochybne neexistovala v okamihu prevzetia tovaru odberateľom

 3. Spoločnosť MOTOPOINT SK ďalej vylučuje z rozsahu svojej zodpovednosti tieto vady, na ktoré sa nevzťahujú práva z reklamácie:
  a) vady obalu výrobku reklamované pozdejšie než pri predaní a prevzatí
  b) mechanické poškodenie výrobku kupujúcim, príp. nečistoty a pod.
  c) u tovaru označeného nálepkami s cenami príp. obaly iných osôb
  d) všetky ďalšie vady uplatnené kupujúcim, pokiaľ je zrejmé, že pri prevzatí tovaru nemohli existovať

 4. Náklady s vybavením oprávnenej reklamácie nesie Spoločnosť MOTOPOINT SK

 5. Tento reklamačný poriadok platí odo dňa jeho vydania do jeho zrušenia alebo do vydania reklamačného poriadku s pozdejším dátumom.

 6. V ďalšom sa reklamačné konanie posudzuje podľa obchodného zákonníka alebo občianskeho zákonníka v platnom znení.


V Rimavskej Sobotě dňa 2.4.2007

MOTOPOINT SK, s.r.o.

Rýchle hľadanie

Vyhľadanie podľa motocykla

Doba do uzávierky objednávok

GLS špedícia: 22 hodín 28 minút

Katalóg podľa výrobkov

E-Shop v číslach

 • 67984 položiek tovaru
 • 475778 kusov tovaru skladom
 • 2075 modelov a 49 značiek
 • 18849 spokojných zákazníkov

Celý obsah tohoto webu je chránený autorským zákonom.a jeho kopírovanie bude trestne stíhané.

All Balls RacingMIVVEKHIFLOFILTROLUCASPIPERCROSSMOTION STUFFUFOEASTON EXPCYCRAJTGOLDFRENNGWRPVenhillAOKINGKBel-RayJMTCARBONE LORRAINEK-TECHATHENA